Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door de Vlaamse universiteiten. De toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming worden gerespecteerd. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens. Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, worden volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

  • Naam
  • Contactgegevens (e-mailadres)
  • Bedrijf en functie
  • Getuigenissen

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Medewerkers van de Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, en Vrije Universiteit Brussel hebben elk toegang tot de persoonsgegevens van de alumni van hun universiteit of van de hogeschool die geïntegreerd is in hun universiteit. Deze toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring. De Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel waken erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de website “bioingenieursaanhetwerk.be” blijft bestaan. Daarna zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

De Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies, onrechtmatige verwerking en ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Welke rechten heeft u in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens?

  • U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • U hebt het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • U hebt het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Voor de uitoefening van deze rechten kan u zich via de contactpagina op deze website wenden tot de betrokken universiteit (zijnde Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen of Vrije Universiteit Brussel), die uw verzoek uiterlijk binnen één maand zal beantwoorden.

Uw verzoek dient vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitskaart. U kan hierbij de gegevens die u niet wenst mee te delen onzichtbaar maken. In ieder geval moet uw naam wel zichtbaar blijven. Wanneer u geen kopie van uw identiteitskaart kan of wil overmaken, kan u zich na het maken van een afspraak persoonlijk aanmelden bij de betrokken universiteit (zijnde Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen of Vrije Universiteit Brussel) voor de uitoefening van uw rechten.

U kan de rechten die u worden toegekend kosteloos uitoefenen, tenzij wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel behouden zich het recht voor om verzoeken te weigeren die op onredelijke wijze worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze) of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt, verzoeken wij u om in eerste instantie contact te nemen met betrokken universiteit.

Indien u meent dat onvoldoende gevolg werd gegeven aan uw klacht, kan u zich wenden tot de nationale toezichthouder. Dit kan op volgende contactgegevens:
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan deze policy

Wij kunnen deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.